As many of you know (or remember), the Spanish Immersion classrooms at BHIS rely heavily on Amity Guest teachers from Spanish speaking countries to support the immersion classrooms. The guest teachers provide support in running small group instruction as well as many other tasks to support Spanish Immersion classrooms and the overall BHIS community. They are a vital part of the learning process at BHIS.

As a host family, you would need to provide a room, breakfast, and dinner. School lunch is included as one of their meals. Hosting a guest teacher is a great opportunity to continue to strengthen your families’ Spanish as well as an exchange in cultures. The minimum commitment requirement is 3-months; however, you can choose to extend that after the 3 months if you wish.

If we do not have a placement by August 23rd, our guest teacher will not be able to work at Beacon Hill International School and we would miss out on this great opportunity. We recognize that it is a challenging time to take on this commitment, but the BHIS staff and students would greatly appreciate it. Having a guest teacher in our classrooms makes a tremendous difference for both teachers and students.

If you are interested or have any questions, please feel free to e-mail Guiomar Rodriguez (2/3 Spanish Immersion Teacher) or Maria Guzman (4/5 Spanish Immersion Teacher).

Sra. Guiomar ggrodriguez@seattleschools.org
Srta.Guzman meguzmanmuro@seattleschools.org

¡Necesitamos urgentemente una familia anfitriona para uno de nuestros maestros!

Como muchos de ustedes saben (o recuerdan), las aulas de inmersión en español en BHIS dependen en gran medida de los maestros de Amity Guest de países de habla hispana para apoyar las aulas de inmersión. Los maestros invitados brindan apoyo en la ejecución de la instrucción en grupos pequeños, así como muchas otras tareas para apoyar los salones de clases de inmersión en español y la comunidad BHIS en general. Son una parte vital del proceso de aprendizaje en BHIS.

Este año continuaremos con el programa de maestros invitados de Amity, pero necesitamos urgentemente una familia anfitriona para uno de nuestros maestros Stiven de Colombia. Como familia anfitriona, deberá proporcionar una habitación, desayuno y cena. El almuerzo escolar está incluido como una de sus comidas. Tener un profesor invitado es una gran oportunidad para continuar fortaleciendo el español de sus familias, así como un intercambio de culturas. El requisito mínimo de compromiso es de 3 meses; sin embargo, puede optar por extenderlo después de los 3 meses si lo desea.

Si no tenemos una ubicación para él antes del 23 de agosto, no podrá trabajar en Beacon Hill Int’l y perderíamos esta gran oportunidad. Reconocemos que es un momento desafiante para asumir este compromiso, pero el personal y los estudiantes de BHIS lo agradecerían enormemente. Tener un maestro invitado en nuestras aulas hace una gran diferencia tanto para los maestros como para los estudiantes.

Si está interesado o tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a Guiomar Rodríguez (maestra de inmersión en español de 2/3) o María Guzmán (maestra de inmersión en español de 4/5). 

Sra. Guiomar ggrodriguez@seattleschools.org
Srta.Guzman meguzmanmuro@seattleschools.org

我们迫切需要一位来自哥伦比亚的 老师的寄宿家庭

你们中的许多人都知道(或记得),BHIS 的西班牙语沉浸式课堂严重依赖来自西班牙语国家的 Amity 客座教师来支持沉浸式课堂。客座教师在开展小组教学以及许多其他任务方面提供支持,以支持西班牙沉浸式课堂和整个 BHIS 社区。它们是 BHIS 学习过程的重要组成部分。

作为寄宿家庭,您需要提供房间、早餐和晚餐。学校午餐是他们的一餐。接待客座老师是一个很好的机会,可以继续加强您家人的西班牙语以及文化交流。最低承诺要求是3个月;但是,如果您愿意,您可以选择在 3 个月后延长该期限。

如果我们在 8 月 23 日之前没有为他提供安置路,他将无法在 Beacon Hill Int’l 工作,我们将错过这个绝佳机会。我们认识到承担这一承诺是一个具有挑战性的时刻,但 BHIS 的工作人员和学生将不胜感激。在我们的教室里有一位客座老师对老师和学生都有很大的不同。

如果您有兴趣或有任何疑问,请随时发送电子邮件至 Guiomar Rodriguez(2/3 西班牙语沉浸式教师)或 Maria Guzman(4/5 西班牙语沉浸式教师)。

斯拉。吉奥马尔 ggrodriguez@seattleschools.org
古兹曼 meguzmanmuro@seattleschools.org

Chúng tôi đang rất cần một gia đình bản xứ cho một trong những giáo viên khách

Như nhiều người trong số các bạn đã biết (hoặc còn nhớ), các lớp học Hòa nhập tiếng Tây Ban Nha tại BHIS chủ yếu dựa vào các giáo viên Amity Guest đến từ các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha để hỗ trợ các lớp học ngâm mình. Các giáo viên khách mời hỗ trợ trong việc hướng dẫn nhóm nhỏ cũng như nhiều nhiệm vụ khác để hỗ trợ các lớp học Hòa nhập Tây Ban Nha và cộng đồng BHIS nói chung. Chúng là một phần quan trọng trong quá trình học tập tại BHIS.

Là một gia đình chủ nhà, bạn sẽ cần phải cung cấp phòng, bữa sáng và bữa tối. Bữa trưa ở trường được bao gồm như một trong những bữa ăn của họ. Tổ chức một giáo viên khách mời là một cơ hội tuyệt vời để tiếp tục củng cố tiếng Tây Ban Nha của gia đình bạn cũng như giao lưu giữa các nền văn hóa. Yêu cầu cam kết tối thiểu là 3 tháng; tuy nhiên, bạn có thể chọn gia hạn sau 3 tháng nếu muốn.

Nếu chúng tôi không có vị trí cho anh ấy trước ngày 23 tháng 8 rd , anh ấy sẽ không thể làm việc tại Beacon Hill Int’l và chúng tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Chúng tôi nhận thấy rằng đó là một thời gian đầy thử thách để thực hiện cam kết này, nhưng các nhân viên và học sinh của BHIS sẽ đánh giá rất cao nó. Có một giáo viên khách trong lớp học của chúng tôi tạo ra sự khác biệt to lớn cho cả giáo viên và học sinh.

Nếu bạn quan tâm hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi e-mail cho Guiomar Rodriguez (2/3 Giáo viên Nhập môn Tiếng Tây Ban Nha) hoặc Maria Guzman (Giáo viên Nhập môn Tiếng Tây Ban Nha 4/5).

Sra. Guiomar ggrodriguez@seattleschools.org
Srta.Guzman meguzmanmuro@seattleschools.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *